Όροι συμμετοχής & Πληροφορίες

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Δικαίωμα Υποψηφιότητας

Στα Wood Awards μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα όλες οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε κατασκευαστικά έργα δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπως: εμπορικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις, τεχνικές εταιρείες, μελετητικά και αρχιτεκτονικά γραφεία για έργα που έχουν υλοποιηθεί (έργα ολοκληρωμένα ή έργα σε εξέλιξη, ή έργα των οποίων έχει ολοκληρωθεί η μελέτη τους ή ο σχεδιασμός τους) την τελευταία πενταετία (από 1/1/2015 έως 30/09/2020) στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Επιπλέον, σχεδιαστές και διακοσμητές εσωτερικών χώρων, κατασκευαστές κουφωμάτων, εταιρείες επεξεργασίας ξυλείας, κατασκευαστές επίπλου και εμπορικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων, κ.ά.


Κάθε εταιρεία έχει το δικαίωμα να δηλώσει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες βραβείων επιθυμεί. Υπεύθυνη για τα κείμενα των υποψηφιοτήτων, στα οποία θα στηριχθεί και θα αξιολογήσει η Κριτική Επιτροπή, είναι αποκλειστικά η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα. Ο Διοργανωτής και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τυχόν ελλιπή στοιχεία υποψηφιοτήτων. Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει, να μετακινήσει ή να ακυρώσει κατηγορίες. Με την υποβολή των υποψηφιοτήτων στα βραβεία και τη συμμετοχή σας, συμφωνείτε με τη διαδικασία αξιολόγησής τους και τους όρους συμμετοχής των βραβείων.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι τις 27.11.20:


 • Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας
 • Να εξοφληθεί το κόστος συμμετοχής, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Boussias Communications, στην οποία θα αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: [email protected]

Ζητούμενα για την Υποβολή της Υποψηφιότητας

Στην online αίτηση υποψηφιότητας θα σας ζητηθεί να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούμενα

1. Περιγραφή & Στοιχεία Υποψηφιότητας (υποχρεωτικά – έως 1.000 λέξεις)

Προκειμένου να συντάξετε το κείμενο της υποψηφιότητας, απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα (τα ερωτήματα είναι ενδεικτικά, όχι δεσμευτικά):
 • περιγράψτε το έργο της υποψηφιότητάς σας, τα αποτελέσματα και τη σύνδεση με τις συγκεκριμένες ανάγκες / απαιτήσεις σας (ή του πελάτη σας)
 • Παρουσιάστε το όραμα και τους στόχους για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, καθώς και τις παραμέτρους που ελήφθησαν υπόψιν
 • Σκιαγραφήστε τη χρήση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας ή τις καινοτομίες που αναπτύξατε
 • Αναφέρατε τις προκλήσεις ή τα εμπόδια που συναντήσατε στην πορεία υλοποίησης του έργου και πώς τα ξεπεράσατε
 • Αναφέρατε ποια στοιχεία του έργου το κάνουν λειτουργικό, ως προς τις βασικές χρήσεις του (πχ εστίαση, μόνιμης ή μικρής διάρκειας διαμονή, εργασία, ψυχαγωγία, ιατρικές υπηρεσίες, κλπ)
 • Περιγράψτε το know how που προέκυψε από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου.
 • Προσθέσετε οποιαδήποτε άλλα δεδομένα ή τεκμηρίωση που, κατά την κρίση σας, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς σας
Χρησιμοποιείστε απλό κείμενο (plain text). Στο κείμενό σας μπορεί να περιλαμβάνεται link www.woodawards.gr

2. Media-Ready Synopsis (υποχρεωτικά – έως 150 λέξεις)

Σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, που μπορεί να δημοσιευθεί σε περίπτωση βράβευσής της, στο site των βραβείων και στα έντυπα μέσα της Boussias Communications, με την ολοκλήρωση της τελετής απονομής καθώς και σε ειδικές εκδόσεις που θα αφιερωθούν στους νικητές. Παρακαλούμε δώστε έμφαση στα αποτελέσματα του έργου.

3. Φωτογραφίες (υποχρεωτικά – αρχείο .jpg έως 3ΜΒ – έως 5 αρχεία)

Για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας αλλά και τυχόν ειδικές εκδόσεις που θα αφιερωθούν στους νικητές, χρειάζεται να αποστείλετε έως 5 φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης.

4. Case Study Video (προαιρετικά – αρχείο .mp4, έως 2 αρχεία, έως 50MB)

Μπορείτε να συμπεριλάβετε σύντομο βίντεο MP4, το οποίο θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

5. Γραφικά, σχέδια, κατόψεις, μακέτες (προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 4 αρχεία, μέχρι 10MB το αρχείο)

και άλλα επιπρόσθετα στοιχεία (σε pdf), που θεωρείτε ότι θα διευκολύνουν το έργο της κριτικής επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

Κριτήρια αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από την Κριτική Επιτροπή, με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην υποβολή της υποψηφιότητας. Η Κριτική Επιτροπή πιθανόν να χρειαστεί πληροφορίες σχετικά με τον αρχικό προγραμματισμό για την κατασκευή και το πρόγραμμα που τελικώς επιτεύχθηκε, καθώς και για το τελικό κόστος σε σχέση με τον προβλεπόμενο αρχικό προϋπολογισμό. Άλλοι παράγοντες που θα ληφθούν υπόψιν είναι οι ακόλουθοι:


 • Concept Σχεδιασμού
 • Αισθητικό αποτέλεσμα
 • Στοιχεία πρωτοτυπίας και ενσωμάτωση με το ευρύτερο τοπίο
 • Λειτουργικότητα και εργονομία
 • Ιδιότητες του ξύλου που έχουν ληφθεί υπόψιν στο σχεδιασμό
 • Φινίρισμα επιφάνειας
 • Καινοτομία στην επεξεργασία, τη δομή ή τη μορφή του ξύλου
 • Καινοτομία στην χρήση και τις εφαρμογές του ξύλου
 • Μηχανικές και λειτουργικές παράμετροι ιδιαίτερης σημασίας
 • Ανθεκτικότητα κατασκευής
 • Εκτέλεση έργου και χρόνος περάτωσης του
 • Στοιχεία περιβαλλοντικής αειφορίας
 • Περιβαλλοντικό αποτύπωμα
 • Ικανοποίηση πελάτη
 • Value for money

Κριτική Επιτροπή

Τα ανεξάρτητα μέλη της Κριτικής Επιτροπής επιλέγονται με κριτήριο το επαγγελματικό και επιστημονικό τους υπόβαθρο, καθώς και την εμπειρία και εξειδίκευσή τους σε συνάφεια με το αντικείμενο των βραβείων και των επιμέρους κατηγοριών βράβευσης. H Κριτική Επιτροπή των Wood Awards θα ανακοινωθεί σύντομα.

Κόστος Υποψηφιότητας

1η Υποψηφιότητα: 300€ + 24% Φ.Π.Α.

Πακέτο 3 υποψηφιοτήτων (1 δωρεάν): 600€ + 24% Φ.Π.Α.

Πακέτο 8 υποψηφιοτήτων (3 δωρεάν): 1.500€ + 24% Φ.Π.Α.

Κάθε επόμενη υποψηφιότητα από 9η – 20η: 180€ + 24% Φ.Π.Α.

Κάθε επόμενη υποψηφιότητα από 21η και άνω: 160€ + 24% Φ.Π.Α.

Σημ.: Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία/νομικό πρόσωπο στο διαγωνισμό, δικαιούται 2 δωρεάν προσκλήσεων για την Τελετή Απονομής των Βραβείων, ανεξαρτήτως από τον αριθμό υποψηφιοτήτων.

Υπό την Αιγίδα

Χορηγός

Η επαγγελματική αρχή της εταιρίας έγινε το 1989 με προσωπική μορφή σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Αργυρούπολη.

Λόγω της τεχνογνωσίας που είχε η εταιρία, η ανάπτυξη ήταν ραγδαία με αποτέλεσμα να συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρίες της χώρας

Το 2001 έγινε μετεγκατάσταση σε ιδιόκτητο χώρο στη ΒΙΠΕ Κορωπίου με ταυτόχρονη αγορά των πλέον σύγχρονων μηχανημάτων έτσι ώστε να καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στα έργα για τους Ολυμπιακούς αγώνες.

Η κατασκευαστική συμμέτοχή της εταιρίας μας ήταν σε πάνω από το 50% των Ολυμπιακών έργων.

Η μεγάλη γνώση του ξύλου μας έκανε να ασχοληθούμε με ότι είχε και έχει σχέση μαζί του.

Συμμετέχουμε σε μια ευρεία γκάμα κατασκευών όπως : Ξενοδοχείων, ξενώνων, καζίνο, γραφείων, τραπεζών, γυμναστηρίων, αεροδρομίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, διαμερισμάτων πολυκατοικιών, μονοκατοικιών, καταστημάτων, εμπορικών κέντρων, εστιακών χώρων, φαρμακευτικών εταιριών, νοσοκομείων, διαγνωστικών κέντρων, ιατρείων, σχολείων, αίθουσες χημείων, εξοπλισμού επίπλων διαφόρων ιδρυμάτων, πέργκολες διαφόρων ειδών και οποιουδήποτε τύπου ενεργειακών κουφωμάτων.

Υποστηρικτής

Η εταιρεία IDS - Innovative Decoration Solutions ιδρύθηκε το 2011 από νέους, ανήσυχους, δημιουργικούς ανθρώπους με εμπειρία στον χώρο του ξύλου και του μετάλλου.

Με άριστη τεχνική κατάρτιση, προσαρμοσμένη στις σύγχρονες απαιτήσεις και με όραμα για το αύριο, ανταποκρινόμαστε στη δύσκολη σημερινή επιχειρηματική συγκυρία με το βλέμμα στο μέλλον. Το εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και ο πλήρης εξοπλισμός (φρέζες CNC, laser κοπής, Punching, τεμαχιστικές, μηχανές διάτρησης διαμόρφωσης και συγκόλλησης, flatbed UV printer, φούρνος βαφής κα), εγγυώνται το καλύτερο αποτέλεσμα.

Η IDS, εδρεύει στο Κορωπί, σε εγκαταστάσεις 2700 Μ2 και δραστηριοποιείται στους τομείς επεξεργασίας ξύλου και μετάλλου, καθώς και της βαφής και UV εκτύπωσης μεγάλων επιφανειών. Καλύπτει έτσι ένα ευρύτατο φάσμα αναγκών δίνοντας παραγωγικές λύσεις σε μηχανικούς, αρχιτέκτονες, διακοσμητές, εταιρείες ή ιδιώτες, που επιθυμούν τη βέλτιστη υλοποίηση των ιδεών ως βασική προτεραιότητα.

Strategic Alliance

the design ambassador

Χορηγοί Επικοινωνίας

Διοργάνωση

Official Publication

Build